Tájékoztatás – bérleti díjra biztosított halasztás és részletfizetés lehetőségéről

2020.04.14. 11:26

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének12/2020. (III.20.) számú határozatával – a koronavírus járvány bérlőket érintő hatásainak enyhítése érdekében az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre fennálló bérleti jogviszonyokkal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta:

Tisztelt Ügyfelünk! 

Bizonyára Ön is értesült arról, hogy Magyarország Kormánya 2020. március 11. napjától az ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a koronavírus járvány miatt. Erre tekintettel Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének12/2020. (III.20.) számú határozatával – a koronavírus járvány bérlőket érintő hatásainak enyhítése érdekében az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre fennálló bérleti jogviszonyokkal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta:

 

  1. Lejárt bérleti díj-tartozás miatt 2020. június 30. napjáig a bérleti jogviszony nem mondható fel.

Mindez azt jelenti, hogy a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 2020. március 20-tól kezdődően 2020. június 30. napjáig a bérleti jogviszonyokat – tartozás miatt – nem mondja fel, függetlenül a hátralék összegére és annak keletkezési idejére (esedékességére). Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez a döntés ugyanakkor nem vonatkozik a bérleti jogviszony egyéb okból történő (pl. magatartási szabályok be nem tartása, a házirend megszegése, stb.) felmondására, azaz a bérleti díjhátraléktól független, egyéb okok miatt – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – a bérleti jogviszony felmondható.

 

  1. A 2020. április 1. napjától 2020. június 30. napjáig esedékes bérleti díjak teljesítésére a bérlők fizetési haladékot kapnak.

Ezen rendelkezés szerint a bérlőket ezen három hónapra eső bérleti díjak tekintetében – külön kérelem vagy bejelentés nélkül – pótlékmentes fizetési halasztás illeti meg. Az érintett időszakra vonatkozóan – tehát a 2020. április, május és június havi bérleti díjak tekintetében – a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. az eddigi gyakorlatnak megfelelően kiállítja és eljuttatja a bérlőkhöz a bérleti díjról szóló számlákat, így e tekintetben nem lesz változás, azonban a tulajdonos döntése értelmében ezeket az eredeti esedékességükkor (tárgyhó 20. napjáig) nem kötelező megfizetni. Ezen bérleti díjak az eredeti esedékességüket követően egészen 2020. július 1. napjáig nem minősülnek hátraléknak, ezen összegek behajtása érdekében az ingatlan kezelője intézkedéseket átmenetileg nem foganatosít.

A jelzett időszakban a Városfejlesztési Kft. – ügyfél által adott ilyen irányú felhatalmazás ellenére – csoportos beszedési megbízásokat főszabály szerint nem indít, minden érintett ügyfél részére átutalásos számlák kerülnek kiküldésre. Beszedési megbízást az üzemeltető kizárólag az ügyfél kifejezett külön kérésére teljesít csak. Ha a csoportos beszedést a bérlő külön nem kéri és emiatt a bérleti díj számláról történő leemelésére nem kerül sor, ügyfeleink még mindig dönthetnek úgy, hogy az utalásos számla alapján banki átutalással fizetnek. A halasztás lejártát követően a bérleti díjak beszedése a szokott rendben történik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben élni kíván a fizetési halasztás lehetőségével és a bérleti díjat az eddigiekben állandó átutalásimegbízással szokta rendezni, úgy annak felfüggesztéséről (szüneteltetéséről) ne feledkezzen el a bankjánál intézkedni! Ennek hiányában a bérleti díjak megfizetése folytatódik. Tájékoztatjuk, ilyen esetekben a megfizetett – és tartozatlan fizetésnek nem minősülő –bérleti díjak visszautalásáról utólag nem áll módunkban intézkedni.

 

  1. 3. A be nem fizetett bérleti díjakat a bérlőink 2020. július 1-jétől 12 havi kamatmentes részletben köteles megfizetni – amennyiben a jogviszony fennáll, úgy az akkor esedékes bérleti díjjal együtt.

A bérlők az átmeneti időszakban – 2020. április 1-től június 30-ig – felhalmozott, legfeljebb 3 havi bérleti díj-hátralékot 2020. július 1. napjától kezdődően 12 hónap alatt, pótlékmentesen fizethetik meg. A mennyiben a részletfizetés időszakának egésze vagy annak egy része alatt a bérleti jogviszony fennáll, úgy a bérlő az esedékes részlet havi összegét – az átmeneti időszakban felhalmozott hátralék legalább 1/12-ed részét – a tárgyhavi bérleti díjjal együtt, külön felszólítás nélkül köteles megfizetni, azaz 2020. július hónaptól kezdődően a tárgyhavi bérleti díj mellett 1 havi részlet is esedékessé válik! Amennyiben a bérleti jogviszony időközben bármilyen okból megszűnik, a volt bérlőt a részletfizetés természetesen továbbra is megilleti, ebben az esetben 2020. július hónaptól kezdődően minden hónap 20. napjáig köteles azt teljesíteni.

 

A fenti fizetési kedvezmények csak egy lehetőséget jelentenek a bérlőink számára, azok igénybevétele nem kötelező, így a biztosított fizetési haladék időszaka alatt a bérlő jogosult az eredeti szerződés szerint is teljesíteni.

Természetesen arra is van mód, hogy a bérlők kizárólag a 2020. június 30-ig szóló fizetési halasztással éljenek, de azt követően a részletfizetés lehetőségét egyáltalán nem, vagy oly módon veszik igénybe, hogy a hátralékot tulajdonos által biztosított 12 hónap helyett annál rövidebb futamidő alatt teljesítik.

 

Az önkormányzati ingatlankezelést érintő ügyek intézése jelenleg kizárólag telefonos és online ügyfélszolgálaton keresztül biztosított.A hibabejelentéseket a 22/511-301-es telefonszámon keresztül tehetik meg az érintettek, valamint az info@proalbaregia.hu e-mail címen várják a megkereséseket. Online hibabejelentés és e-számla regisztrációwww.proalbaregia.hu.

 

Bízunk abban, hogy a fenti tulajdonosi döntések valós segítséget nyújthatnak azok részére, aki erre rászorulnak, és ezen intézkedéseknek is köszönhetően sikerül mérsékelni a válsághelyzet negatív hatásait!

 

Székesfehérvár, 2020. március 25.

 

Tisztelettel:


 

Guti Péter ügyvezető

Székesfehérvári Városfejlesztési

Közhasznú Nonprofit Kft.

Legutóbbi galériák

  • Fő utca
  • Szociális városrehabilitáció
  • Hiemer ház