Gyakran Ismételt Kérdések

 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény);
 • Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 48/2010 (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.);

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő lakásokat 

 • piaci alapon,
 • költségelven, valamint
 • szociális alapon
 • történő bérbeadás útján hasznosítja.

Szociális helyzete alapján lakás annak a Székesfehérváron lakóhellyel, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe, aki a Lakásrendelet szerinti vagyoni-jövedelmi feltételeknek megfelel.

A lakásbérbeadásról a Közgyűlés illetékes bizottsága jogosult dönteni, a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. bérbeadással kapcsolatos hatáskörrel nem rendelkezik, e vonatkozásban kizárólag az Önkormányzat döntését hajtja végre.

Lakás szociális alapon történő bérbeadására vonatkozó kérelmet a Lakásrendelet szerinti formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára kell személyesen vagy postai úton benyújtani, a jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumokkal együtt.

A benyújtott kérelem alapján a kérelmezőt, amennyiben a Lakásrendelet szerinti feltételeknek megfelel, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője a lakásra várók nyilvántartásába felveszi, ellenkező esetben a nyilvántartásba vételt megtagadja.

A lakásigénylési kérelem a benyújtását követő év azonos hónap utolsó napjáig érvényes, ezt követően az igénylőt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője a lakásigénylési nyilvántartásából törli.

Amennyiben ezen idő alatt az igénylőnek nem jelölt ki lakást az Önkormányzat, úgy a kérelmet ismételten be kell nyújtani.

Lakás szociális alapon történő bérbeadásáról, a bérlő személyéről, valamint a bérbeadás időpontjáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének illetékes bizottsága dönt.

Lakás költségelven és piaci alapon történő bérbeadására kizárólag pályázati eljárás keretében van lehetőség.

Piaci alapon bérelhető lakások a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon megtalálhatók.

 • Az Önkormányzat honlapján (www.szekesfehervar.hu);
 • A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Kossuth u. 1.), ügyfélfogadási időben;
 • A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. ügyfélszolgálati telefonszámán 06-22 / 511-301;
 • A helyi sajtóból;
Személyesen vagy telefonon mielőbb fel kell venni a kapcsolatot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-vel. Az eljáró ügyintéző ad tájékoztatást a további tennivalókról.

Nincs! Amennyiben a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. tudomására jut, hogy a bérlő a lakást nem, vagy nem kizárólag lakás céljára használja, haladéktalanul intézkedik a bérleti jogviszony felmondása és a lakás kiürítése ügyében.

Igen! A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. a lakás rendeltetésszerű használatát, valamint a bérlő szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítését a bérlő szükségtelen háborítása nélkül, előzetes értesítés nélkül is jogosult ellenőrizni. A bérlő köteles a bérleményellenőrzést lehetővé tenni, elősegíteni, ezen kötelezettségének megszegése lényeges szerződésszegésnek minősül.

Fontos!

A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. dolgozói minden esetben rendelkeznek fényképes igazolvánnyal, melyet a bérlő erre irányuló kérésére kötelesek bemutatni.

A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. munkatársai soha semmilyen módon nem jogosultak készpénz átvételére!

Amennyiben Önt ennek ellenére magát a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. munkatársának nevező személy készpénzt átadására szólítja fel, akkor ennek saját érdekében ne tegyen eleget.

Ilyen esetekben haladéktalanul értesítsék a rendőrséget, és a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t.

Amennyiben lehetősége van rá, bízzon meg – két tanúval ellátott magánokiratban – egy másik személyt (szomszédot, rokont) azzal, hogy a bérleménykezelő bérleménybe történő bejutását biztosítsa.  Ha ez nem megoldható kérjük, hogy újabb időpont-egyeztetés érdekében vegye fel a kapcsolatot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. munkatársával a kiértesítetésben szereplő telefonszámon, e-mail címen, vagy az ügyfélszolgálati irodában, ügyfélfogadási időben.

Lakásra kizárólag a házastársak közös kérelmére köthető bérlőtársi szerződés. A bérlőtársi szerződés megkötése iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, arról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője dönt.

A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlők, jogaikat együttesen gyakorolhatják. Kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges.

A befogadás szabályait a Lakástörvény, illetőleg a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet állapítja meg:

 1. Önkormányzati bérlakásba a bérlő – a bérbeadó és a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül is – befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének gyermekét, valamint szülőjét.
 2. A bérlő kizárólag Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult befogadni élettársát valamint annak kiskorú gyermekét. A befogadást a Polgármesteri Hivatalnál kell kezdeményezni írásban.

A leírtakon túl, más személyek befogadására nincs jogszabályi lehetőség. Amennyiben a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. tudomására jut, hogy a bérlő arra nem jogosult személyeket, vagy a 2. pont szerinti személyeket a Jegyző hozzájárulása nélkül fogadott be a bérleménybe, haladéktalanul intézkedik a lakásbérleti jogviszony megszüntetése iránt!

Igen! A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban bejelenteni. Az erre vonatkozó bejelentést a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-hez kell írásban benyújtani, vagy az ügyfélszolgálaton bejelenteni.

Ezen kötelezettségek megszegése esetén a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. intézkedik a bérleti szerződés felmondása iránt.

1. A lakáscsere iránti kérelmet a megfelelő formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

2. Emellett lehetőség van a lakásbérleti jogviszony másik lakás bérleti jogára, vagy magántulajdonú ingatlan tulajdonjogára történő cseréjére. A cseréhez szükséges az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása is. A hozzájárulás kizárólag akkor adható meg, ha a bérlő lakbérhátralékkal és közüzemi díj-tartozással sem rendelkezik. A cseréről szóló dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

A cserekérelemről – a körülmények mérlegelése alapján – a Közgyűlés illetékes bizottsága dönt.

Az elhalálozás tényét haladéktalanul jelezni kell a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. felé, és – amennyiben az elhunyt által bérelt lakásban kíván maradni bérlőként – egyidejűleg a lakásbérleti jogviszony folytatása iránti kérelmet terjeszthet elő.
A bérlő bármikor, indoklás nélkül jogosult a határozatlan idejű lakásbérleti jogviszony egyoldalú nyilatkozattal történő megszüntetésére, a jogviszony felmondására. A bérleti jogviszony felmondása érdekében a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-vel kell felvenni a kapcsolatot.

Határozott idejű bérleti jogviszony esetén a lakás megvásárlására nincs jogszabályi lehetőség. Határozatlan idejű bérleti jogviszony esetén a vételi szándékot írásban a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-hez kell benyújtani.

Az ingatlan értékesítéséről, értékesítés esetén annak forgalmi értékéről az Önkormányzat Közgyűlése jogosult dönteni.

A lakás rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról, szakszerű karbantartásáról a bérlő köteles gondoskodni. A karbantartási kötelezettség – különösen a speciális szakértelmet igénylő tevékenységek esetén – szakiparos bevonását is magában foglalhatja.

A bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, berendezéseinek karbantartásával, felújításával, pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek Bérlőt terhelik.

1. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony meghosszabbítását szeretné, úgy a bérleti szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal kérheti a lakás ismételt bérbeadását. A kérelem személyesen Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadó irodájában (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vagy levélben a Polgármesteri Hivatalhoz címezve (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyújtható be. Lényeges, hogy a határnap elmulasztása jogvesztő, azaz a késedelmesen benyújtott, ismételt lakásbérbeadás iránti kérelmeket az illetékes bizottság minden esetben érdemi vizsgálat nélkül utasítja el!Amennyiben a lakást a lakásbérleti jogviszony megszűnését követően nem kívánja ismételten bérbe venni, illetőleg hosszabbítás iránti kérelmét az Önkormányzat elutasította, legkésőbb a bérleti jogviszony lejárta napjáig a lakást kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban át kell adni a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-nek.

2. A lakás birtokba adásának pontos időpontját telefonon a 22 / 511-301 telefonszámon a 3. menüpont alatt vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a Székesfehérvár, Kossuth utca 1. szám alatti ügyfélfogadó irodában (hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 - 16:00, szerda: 8:00 – 18:00, péntek: 8:00 – 12:00) előzetesen kell egyeztetni.

Az átalakítás kizárólag a tulajdonos előzetes hozzájárulásával végezhető el, így az átalakítás megkezdését megelőzően minden esetben kérelemmel kell fordulnom a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-hez.   

Fontos, hogy a lakást erre vonatkozó külön megállapodás hiányában átalakító, korszerűsítő bérlő az átalakítással, korszerűsítéssel felmerült kiadásai megtérítését sem a lakásbérleti szerződés alatt, sem annak megszűnése után nem követelheti, valamint kötelezhető az eredeti állapot visszaállítására!

Lakbérhátralék esetén a bérleti jogviszony ideje alatt egy alkalommal részletfizetés iránti kérelem nyújtható be. A részletfizetés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője bírálja el.

Lényeges, hogy a részletfizetés iránti kérelem legfeljebb a bérleti jogviszony felmondásának bérlővel történő közléséig nyújtható be.

Részletfizetés a Lakásrendelet értelmében kizárólag a fennálló lakbérhátralék legalább 50 %-a azonnali megfizetése mellett és legfeljebb 6 hónapra engedélyezhető.

1. Annak érdekében, hogy a hátralékok ne növekedjenek, célszerű a lakást mielőbb, de legkésőbb a felmondás napjáig tisztán, kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-nek.

A lakás birtokba adásának pontos időpontját telefonon a 22/511-301 telefonszámon a 3 menüpont alatt vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a Székesfehérvár, Kossuth utca 1. szám alatti ügyfélfogadó irodában (hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 - 16:00, szerda: 8:00 – 18:00, péntek: 8:00 – 12:00) előzetesen egyeztetni kell.

2. Amennyiben a bérlő a fennálló lakbérhátralékot – a folyó fizetési kötelezettségek megfizetése mellett – legkésőbb a felmondás napjáig megfizeti, úgy a megfizetéssel egyidejűleg kérheti a lakás ismételt bérbeadását. Ebben az esetben a kérelem elbírálásáig továbbra is maradhat a bérleményben, lakáshasználati díjfizetés mellett. A hosszabbítási kérelemről a Közgyűlés illetékes bizottsága dönt.

3. Amennyiben a volt bérlő a lakásbérleti jogviszony megszűnését követően a lakást nem adja át, úgy a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. lakás kiürítési pert kezdeményez, amely peres eljárás költségei ugyancsak a bérlőt terhelik.

A lakbér

 • a kezelő által küldött készpénz-átutalási megbízáson (csekken),
 • banki átutalással,
 • csoportos beszedési megbízás útján, valamint
 • személyesen a számlavezető bank pénztárában (Raiffeisen Bank Zrt. bármelyik bankfiókjában, Székesfehérváron két helyen, a Palotai út 1. /Alba Plaza/ és a Távirda utca 1. szám alatt)

fizethető meg

A lakbérfizetés módjáról a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t tájékoztatni kell.

A Városfejlesztési Kft. bankszámlaszáma: 12023008-01131183-00300005

Csoportos beszedési megbízás esetén meg kell bízni a számláját vezető bankot, hogy az ingatlan kezelője az aktuális havi bérleti díjat a számláról leemelhesse. Erre a legegyszerűbb megoldás, ha a tájékoztató mellé csatolt formanyomtatványt kitöltve, a banknál szokott módon aláírva felkeresi számlavezető bankját és csoportos beszedési megbízást ad a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. javára, majd erről értesíti a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t. Amennyiben ilyen nyomtatvány nem áll rendelkezésére, a bankjánál lévő „megbízás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” nyomtatványt is használhatja. Ebben az esetben kedvezményezett díjbeszedőként a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t kell megneveznie, azonosító száma: A14625651T207.

A bank által elfogadott megbízásról a bérlőnek értesítenie kell a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t.

Csoportos beszedési megbízás esetén nem csatolunk csekket a számlalevél mellé. Amennyiben a megbízást megadta, de a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t elmulasztotta értesíteni, a számlához csekket küldünk. Valamint ha a banktól azt a visszajelzést kapjuk, hogy a számlaszám megszűnt vagy a leemelendő összeg limitálva lett vagy nem áll rendelkezésre megfelelő összeg, akkor a bérleti díj levonását nem tudjuk elvégezni, így a számlához csekket küldünk. Kérjük, hogy ebben az esetben a csekk befizetése mellett ellenőrizze le a bankjánál, hogy miért volt sikertelen a csoportos beszedés.
A bankjánál, vagy a netbankban megadja az átutalási megbízást a csekken a számlatulajdonos számlaszáma rovatban lévő 12023008-01131183-00300005 Raiffeisen Banknál vezetett számlaszámra. A kedvezményezett neve Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. A közleménybe minden esetben tüntesse fel a befizető azonosítót, a számla számát és a partnerkódot, nevet. Ellenkező esetben az átutalás visszautasításra kerül. Amennyiben mindig átutalással szeretne fizetni, a csekk kifizetése után hívja fel a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t és kérje az átutalásos számla kiállítását a későbbiekben.

A bérleményre megállapított bérleti díjat ebben az esetben is meg kell fizetni, legkésőbb a tárgyhónap 20. napjáig.

A számla másolata – előzetes kérelem alapján – az ügyfélszolgálaton a befizetés tényének igazolását követően átvehető.

Amennyiben használati díjat fizet, a lakásbérleti jogviszonya valamilyen okból (felmondás, bérleti jogviszony lejárta, stb.) megszűnt.

A lakás jogcím nélküli használója a Lakásrendelet értelmében lakáshasználati díjat köteles fizetni, így a lakásbérleti jogviszony megszűnt. Az ügy tisztázása érdekében haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-vel.

 • Személyesen a Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár, Kossuth utca 4. szám alatti ügyfélfogadó irodához (hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 - 16:00, szerda: 8:00 – 18:00, péntek: 8:00 – 12:00 óra között);
 • Telefonon a 22 / 511-301 ügyfélszolgálati telefonszámon;
 • E-mailen: ingatlankezeles@proalbaregia.hu e-mail címen;

A lakásbérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő a lakást kiürítve, beköltözhető, tiszta állapotban az átadás-átvételkor, valamint a bérleti jogviszony időtartama alatt felvett leltár alapján és jegyzőkönyv szerinti állapotban köteles visszaadni.

A lakás visszaadását megelőzően vegye fel a kapcsolatot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-vel.

Legutóbbi galériák

 • Fő utca
 • Szociális városrehabilitáció
 • Hiemer ház