Gyakran Ismételt Kérdések

 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény);
 • Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 48/2010 (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.);

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő lakásokat 

 • piaci alapon,
 • költségelven, valamint
 • szociális alapon
 • történő bérbeadás útján hasznosítja.

Szociális helyzete alapján lakás annak a Székesfehérváron lakóhellyel, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek adható bérbe, aki a Lakásrendelet szerinti vagyoni-jövedelmi feltételeknek megfelel.

A lakásbérbeadásról a Közgyűlés illetékes bizottsága jogosult dönteni, a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. bérbeadással kapcsolatos hatáskörrel nem rendelkezik, e vonatkozásban kizárólag az Önkormányzat döntését hajtja végre.

Lakás szociális alapon történő bérbeadására vonatkozó kérelmet a Lakásrendelet szerinti formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára kell személyesen vagy postai úton benyújtani, a jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumokkal együtt.

A benyújtott kérelem alapján a kérelmezőt, amennyiben a Lakásrendelet szerinti feltételeknek megfelel, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője a lakásra várók nyilvántartásába felveszi, ellenkező esetben a nyilvántartásba vételt megtagadja.

A lakásigénylési kérelem a benyújtását követő év azonos hónap utolsó napjáig érvényes, ezt követően az igénylőt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője a lakásigénylési nyilvántartásából törli.

Amennyiben ezen idő alatt az igénylőnek nem jelölt ki lakást az Önkormányzat, úgy a kérelmet ismételten be kell nyújtani.

Lakás szociális alapon történő bérbeadásáról, a bérlő személyéről, valamint a bérbeadás időpontjáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének illetékes bizottsága dönt.

Lakás költségelven és piaci alapon történő bérbeadására kizárólag pályázati eljárás keretében van lehetőség.

Piaci alapon bérelhető lakások a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon megtalálhatók.

 • Az Önkormányzat honlapján (www.szekesfehervar.hu);
 • A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Kossuth u. 1.), ügyfélfogadási időben;
 • A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. ügyfélszolgálati telefonszámán 06-22 / 511-301;
 • A helyi sajtóból;
Személyesen vagy telefonon mielőbb fel kell venni a kapcsolatot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-vel. Az eljáró ügyintéző ad tájékoztatást a további tennivalókról.

Nincs! Amennyiben a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. tudomására jut, hogy a bérlő a lakást nem, vagy nem kizárólag lakás céljára használja, haladéktalanul intézkedik a bérleti jogviszony felmondása és a lakás kiürítése ügyében.

Igen! A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. a lakás rendeltetésszerű használatát, valamint a bérlő szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítését a bérlő szükségtelen háborítása nélkül, előzetes értesítés nélkül is jogosult ellenőrizni. A bérlő köteles a bérleményellenőrzést lehetővé tenni, elősegíteni, ezen kötelezettségének megszegése lényeges szerződésszegésnek minősül.

Fontos!

A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. dolgozói minden esetben rendelkeznek fényképes igazolvánnyal, melyet a bérlő erre irányuló kérésére kötelesek bemutatni.

A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. munkatársai soha semmilyen módon nem jogosultak készpénz átvételére!

Amennyiben Önt ennek ellenére magát a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. munkatársának nevező személy készpénzt átadására szólítja fel, akkor ennek saját érdekében ne tegyen eleget.

Ilyen esetekben haladéktalanul értesítsék a rendőrséget, és a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t.

Amennyiben lehetősége van rá, bízzon meg – két tanúval ellátott magánokiratban – egy másik személyt (szomszédot, rokont) azzal, hogy a bérleménykezelő bérleménybe történő bejutását biztosítsa.  Ha ez nem megoldható kérjük, hogy újabb időpont-egyeztetés érdekében vegye fel a kapcsolatot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. munkatársával a kiértesítetésben szereplő telefonszámon, e-mail címen, vagy az ügyfélszolgálati irodában, ügyfélfogadási időben.

Lakásra kizárólag a házastársak közös kérelmére köthető bérlőtársi szerződés. A bérlőtársi szerződés megkötése iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, arról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője dönt.

A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlők, jogaikat együttesen gyakorolhatják. Kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges.

A befogadás szabályait a Lakástörvény, illetőleg a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet állapítja meg:

 1. Önkormányzati bérlakásba a bérlő – a bérbeadó és a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül is – befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének gyermekét, valamint szülőjét.
 2. A bérlő kizárólag Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult befogadni élettársát valamint annak kiskorú gyermekét. A befogadást a Polgármesteri Hivatalnál kell kezdeményezni írásban.

A leírtakon túl, más személyek befogadására nincs jogszabályi lehetőség. Amennyiben a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. tudomására jut, hogy a bérlő arra nem jogosult személyeket, vagy a 2. pont szerinti személyeket a Jegyző hozzájárulása nélkül fogadott be a bérleménybe, haladéktalanul intézkedik a lakásbérleti jogviszony megszüntetése iránt!

Igen! A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban bejelenteni. Az erre vonatkozó bejelentést a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-hez kell írásban benyújtani, vagy az ügyfélszolgálaton bejelenteni.

Ezen kötelezettségek megszegése esetén a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. intézkedik a bérleti szerződés felmondása iránt.

1. A lakáscsere iránti kérelmet a megfelelő formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

2. Emellett lehetőség van a lakásbérleti jogviszony másik lakás bérleti jogára, vagy magántulajdonú ingatlan tulajdonjogára történő cseréjére. A cseréhez szükséges az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása is. A hozzájárulás kizárólag akkor adható meg, ha a bérlő lakbérhátralékkal és közüzemi díj-tartozással sem rendelkezik. A cseréről szóló dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

A cserekérelemről – a körülmények mérlegelése alapján – a Közgyűlés illetékes bizottsága dönt.

Az elhalálozás tényét haladéktalanul jelezni kell a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. felé, és – amennyiben az elhunyt által bérelt lakásban kíván maradni bérlőként – egyidejűleg a lakásbérleti jogviszony folytatása iránti kérelmet terjeszthet elő.
A bérlő bármikor, indoklás nélkül jogosult a határozatlan idejű lakásbérleti jogviszony egyoldalú nyilatkozattal történő megszüntetésére, a jogviszony felmondására. A bérleti jogviszony felmondása érdekében a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-vel kell felvenni a kapcsolatot.

Határozott idejű bérleti jogviszony esetén a lakás megvásárlására nincs jogszabályi lehetőség. Határozatlan idejű bérleti jogviszony esetén a vételi szándékot írásban a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-hez kell benyújtani.

Az ingatlan értékesítéséről, értékesítés esetén annak forgalmi értékéről az Önkormányzat Közgyűlése jogosult dönteni.

A lakás rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról, szakszerű karbantartásáról a bérlő köteles gondoskodni. A karbantartási kötelezettség – különösen a speciális szakértelmet igénylő tevékenységek esetén – szakiparos bevonását is magában foglalhatja.

A bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, berendezéseinek karbantartásával, felújításával, pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek Bérlőt terhelik.

1. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony meghosszabbítását szeretné, úgy a bérleti szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal kérheti a lakás ismételt bérbeadását. A kérelem személyesen Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadó irodájában (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vagy levélben a Polgármesteri Hivatalhoz címezve (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyújtható be. Lényeges, hogy a határnap elmulasztása jogvesztő, azaz a késedelmesen benyújtott, ismételt lakásbérbeadás iránti kérelmeket az illetékes bizottság minden esetben érdemi vizsgálat nélkül utasítja el!Amennyiben a lakást a lakásbérleti jogviszony megszűnését követően nem kívánja ismételten bérbe venni, illetőleg hosszabbítás iránti kérelmét az Önkormányzat elutasította, legkésőbb a bérleti jogviszony lejárta napjáig a lakást kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban át kell adni a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-nek.

2. A lakás birtokba adásának pontos időpontját telefonon a 22 / 511-301 telefonszámon a 3. menüpont alatt vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a Székesfehérvár, Kossuth utca 1. szám alatti ügyfélfogadó irodában (hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 - 16:00, szerda: 8:00 – 18:00, péntek: 8:00 – 12:00) előzetesen kell egyeztetni.

Az átalakítás kizárólag a tulajdonos előzetes hozzájárulásával végezhető el, így az átalakítás megkezdését megelőzően minden esetben kérelemmel kell fordulnom a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-hez.   

Fontos, hogy a lakást erre vonatkozó külön megállapodás hiányában átalakító, korszerűsítő bérlő az átalakítással, korszerűsítéssel felmerült kiadásai megtérítését sem a lakásbérleti szerződés alatt, sem annak megszűnése után nem követelheti, valamint kötelezhető az eredeti állapot visszaállítására!

Lakbérhátralék esetén a bérleti jogviszony ideje alatt egy alkalommal részletfizetés iránti kérelem nyújtható be. A részletfizetés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője bírálja el.

Lényeges, hogy a részletfizetés iránti kérelem legfeljebb a bérleti jogviszony felmondásának bérlővel történő közléséig nyújtható be.

Részletfizetés a Lakásrendelet értelmében kizárólag a fennálló lakbérhátralék legalább 50 %-a azonnali megfizetése mellett és legfeljebb 6 hónapra engedélyezhető.

1. Annak érdekében, hogy a hátralékok ne növekedjenek, célszerű a lakást mielőbb, de legkésőbb a felmondás napjáig tisztán, kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-nek.

A lakás birtokba adásának pontos időpontját telefonon a 22/511-301 telefonszámon a 3 menüpont alatt vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a Székesfehérvár, Kossuth utca 1. szám alatti ügyfélfogadó irodában (hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 - 16:00, szerda: 8:00 – 18:00, péntek: 8:00 – 12:00) előzetesen egyeztetni kell.

2. Amennyiben a bérlő a fennálló lakbérhátralékot – a folyó fizetési kötelezettségek megfizetése mellett – legkésőbb a felmondás napjáig megfizeti, úgy a megfizetéssel egyidejűleg kérheti a lakás ismételt bérbeadását. Ebben az esetben a kérelem elbírálásáig továbbra is maradhat a bérleményben, lakáshasználati díjfizetés mellett. A hosszabbítási kérelemről a Közgyűlés illetékes bizottsága dönt.

3. Amennyiben a volt bérlő a lakásbérleti jogviszony megszűnését követően a lakást nem adja át, úgy a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. lakás kiürítési pert kezdeményez, amely peres eljárás költségei ugyancsak a bérlőt terhelik.

A lakbér

 • a kezelő által küldött készpénz-átutalási megbízáson (csekken),
 • banki átutalással,
 • csoportos beszedési megbízás útján, valamint
 • személyesen a számlavezető bank pénztárában (Raiffeisen Bank Zrt. bármelyik bankfiókjában, Székesfehérváron két helyen, a Palotai út 1. /Alba Plaza/ és a Távirda utca 1. szám alatt)

fizethető meg

A lakbérfizetés módjáról a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t tájékoztatni kell.

A Városfejlesztési Kft. bankszámlaszáma: 12023008-01131183-00300005

Csoportos beszedési megbízás esetén meg kell bízni a számláját vezető bankot, hogy az ingatlan kezelője az aktuális havi bérleti díjat a számláról leemelhesse. Erre a legegyszerűbb megoldás, ha a tájékoztató mellé csatolt formanyomtatványt kitöltve, a banknál szokott módon aláírva felkeresi számlavezető bankját és csoportos beszedési megbízást ad a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. javára, majd erről értesíti a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t. Amennyiben ilyen nyomtatvány nem áll rendelkezésére, a bankjánál lévő „megbízás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” nyomtatványt is használhatja. Ebben az esetben kedvezményezett díjbeszedőként a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t kell megneveznie, azonosító száma: A14625651T207.

A bank által elfogadott megbízásról a bérlőnek értesítenie kell a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t.

Csoportos beszedési megbízás esetén nem csatolunk csekket a számlalevél mellé. Amennyiben a megbízást megadta, de a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t elmulasztotta értesíteni, a számlához csekket küldünk. Valamint ha a banktól azt a visszajelzést kapjuk, hogy a számlaszám megszűnt vagy a leemelendő összeg limitálva lett vagy nem áll rendelkezésre megfelelő összeg, akkor a bérleti díj levonását nem tudjuk elvégezni, így a számlához csekket küldünk. Kérjük, hogy ebben az esetben a csekk befizetése mellett ellenőrizze le a bankjánál, hogy miért volt sikertelen a csoportos beszedés.
A bankjánál, vagy a netbankban megadja az átutalási megbízást a csekken a számlatulajdonos számlaszáma rovatban lévő 12023008-01131183-00300005 Raiffeisen Banknál vezetett számlaszámra. A kedvezményezett neve Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. A közleménybe minden esetben tüntesse fel a befizető azonosítót, a számla számát és a partnerkódot, nevet. Ellenkező esetben az átutalás visszautasításra kerül. Amennyiben mindig átutalással szeretne fizetni, a csekk kifizetése után hívja fel a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t és kérje az átutalásos számla kiállítását a későbbiekben.

A bérleményre megállapított bérleti díjat ebben az esetben is meg kell fizetni, legkésőbb a tárgyhónap 20. napjáig.

A számla másolata – előzetes kérelem alapján – az ügyfélszolgálaton a befizetés tényének igazolását követően átvehető.

Amennyiben használati díjat fizet, a lakásbérleti jogviszonya valamilyen okból (felmondás, bérleti jogviszony lejárta, stb.) megszűnt.

A lakás jogcím nélküli használója a Lakásrendelet értelmében lakáshasználati díjat köteles fizetni, így a lakásbérleti jogviszony megszűnt. Az ügy tisztázása érdekében haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-vel.

 • Személyesen a Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár, Kossuth utca 4. szám alatti ügyfélfogadó irodához (hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 - 16:00, szerda: 8:00 – 18:00, péntek: 8:00 – 12:00 óra között);
 • Telefonon a 22 / 511-301 ügyfélszolgálati telefonszámon;
 • E-mailen: ingatlankezeles@proalbaregia.hu e-mail címen;

A lakásbérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő a lakást kiürítve, beköltözhető, tiszta állapotban az átadás-átvételkor, valamint a bérleti jogviszony időtartama alatt felvett leltár alapján és jegyzőkönyv szerinti állapotban köteles visszaadni.

A lakás visszaadását megelőzően vegye fel a kapcsolatot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-vel.

További hírek

Zárvatartás

Zárvatartás

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2021. március 22-től ügyfélszolgálatunk a hatályban lévő kormányrendeletek értelmében továbbra is ZÁRVA tart! Ügyintézésre online és telefonon a 22/ 511 301- es számon lesz lehetőség.   Megértésüket köszönjük!
2021.03.05.
Tájékoztatás – bérleti díjra biztosított halasztás és részletfizetés lehetőségéről

Tájékoztatás – bérleti díjra biztosított halasztás és részletfizetés lehetőségéről

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének12/2020. (III.20.) számú határozatával – a koronavírus járvány bérlőket érintő hatásainak enyhítése érdekében az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljára...
2020.04.14.
XXI. szászadi körülmények az új középiskolai Campus

XXI. szászadi körülmények az új középiskolai Campus

Új, 21. századi infrastrukturális lehetőségek várják négy fehérvári oktatási intézmény tanulóit és pedagógusait 2020 szeptemberétől a középiskolai campusnak köszönhetően. A hatalmas, mintegy 35 ezer négyzetméteres épületegyüttes engedélyes tervei őszre elkészülnek, 2018 második felétől pedig a kivit...
2017.05.25.
Elköltöztünk

Elköltöztünk

Tisztelt Partnerünk! Ez úton tájékoztatjuk, hogy a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. irodája 2016. július 25-től új helyre költözött. Új címünk: 8000 Székesfehérvár, Irányi D. u. 4., C épület. Telefonos és elektronikus elérhetőségeink nem változtak.
2016.07.26.

Legutóbbi galériák

 • Fő utca
 • Szociális városrehabilitáció
 • Hiemer ház