NYEREMÉNYJÁTÉK

2024.05.13. 10:09

Nyerj Belépőjegyet „Tesla – Végtelen Energia” című musical előadásra.

Musical Előadás időpontja: 2024.május 24-én 19:30-kor
Helyszín: ALBA ARÉNA (8000 Székesfehérvár, Rozmaring utca 14.)

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
„TESLA – VÉGTELEN ENERGIA”
Nyereményjáték
A játékban való részvétel a Szabályzat elfogadásának minősül!


1. Nyereményjáték és Szervező
A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szervező)

székhely: 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4.,

adószám: 14625651-2-07,

képviseli: Guti Péter ügyvezető


nyereményjátékot


(továbbiakban: Nyereményjáték) hirdet.
A Nyereményjáték keretében azon helyesen válaszoló résztvevők (továbbiakban: Játékosok) között, akik megfelelnek a jelen szabályzatban és adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt feltételeknek, Szervező
-
egy darab páros belépőjegyet sorsol ki az Alba Aréna Facebook és
-
egy darab páros belépőjegyet sorsol ki az Alba Aréna Instagram
oldalán helyes választ küldő Játékosok között a „Tesla – Végtelen Energia” című musical előadásra.
Előadás időpontja: 2024.május 24-én 19:30-kor
Helyszín: ALBA ARÉNA (8000 Székesfehérvár, Rozmaring utca 14.)

2. A játék időtartama

2024.05.10. 17:00 - 2024.05.15. 20:00

3. Részvételi szabályzat
• A Játékban 14 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy vehet részt,
• Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
• A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,
• A Játékosok a nyereményjátékban való részvétellel elismerik, hogy teljeskörűen megismerték a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadják. Amennyiben a Játékosok jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadják el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emelnek, a Játékban nem jogosultak részt venni, illetve a Játékból kizárásra kerülnek.
• A nyereményjátékban résztvevő Játékos kizárólag saját, valós adataival jogosult részt venni a Sorsoláson. A nyereményjáték során a feltételeknek megfelelő ugyanazon
Játékos a leadott helyes válaszainak darabszámától függetlenül mindkét platformon egy-egy alkalommal vesz részt a sorsolásban.
• A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik.
• Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
• Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatban a szabályok megszegésének gyanúja merül fel, vagy bármilyen egyéb visszaélésre kerül sor, ill. vis major esetén a Szervező – időkorlátra tekintet nélkül – törölheti, illetve felfüggesztheti a Nyereményjátékot.
• A Szervező döntéseivel kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

4. A Nyereményjáték menete

A Nyereményjáték az Alba Aréna Facebook és Instagram oldalán zajlik: Facebook oldal: Alba Aréna Instagram oldal: albaarena.hu A sorsoláson azon Játékosok vesznek részt, akik 2024.05.10. 17:00 óra és 2024.05.15. 20:00 óra között az Alba Aréna hivatalos Facebook vagy Instagram oldalán, kommentben megírják a helyes választ a feltett kérdésre. A helyes válasz: 1856. Feltett kérdés: Melyik évben született Nikola Tesla? A Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

5. Nyeremények és sorsolás

A Nyereményjáték kapcsán Szervező
az Alba Aréna facebook oldalán helyes megfejtést adó játékosok között 1 db páros belépőt,
• az Alba Aréna Instagram oldalán helyes megfejtést adó játékosok között ugyancsak 1 db páros belépőt sorsol ki a 2024.május 24-én 19:30-tól, a székesfehérvári ALBA ARÉNÁ-ban megtartásra kerülő „Tesla – Végtelen Energia” című musical előadásra


A Szervező a Nyereményjáték lezárását követően a sorsolás feltételeinek megfelelő Játékosok beazonosításhoz szükséges adatairól listát készít elő a Sorsolás lebonyolításához.

A sorsolás időpontja: 2024. május 16. (csütörtök) 16:00
A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a sorsolás eredményt Szervező jogtanácsosa hitelesíti. Szervező a nyertesekkel egyidőben további 2-2 tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes helyébe lépni. A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen Szabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a sorsolásból ki kell zárni, illetőleg amennyiben a nyertessel a kapcsolatfelvétel 48 óra elteltével is sikertelen volt. A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. A Nyereményjátékban való részvétel semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.


6. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Szervező Facebook és Instagram üzenetben veszi fel a kapcsolatot és egyezteti velük a nyeremény átvételének részleteit.

A Szervező a sorsolást követően, 2024. május 17-én Facebook- és Instagram-üzenetben értesíti a Nyertest.


A Szervező a sorsolást követően egyezteti a nyertessel, hogy a jelen szabályzatban rögzített határidőn belül hol és milyen módon veheti át a nyereményt.
A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 5 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. 

A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Amennyiben a nyertessel 48 órán belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a nyertes helyére a kisorsolt pótnyertes lép, Szervező a kisorsolt pótnyertessel veszi fel a kapcsolatot a jelen pontban foglaltak szerint.

7. Nyeremények átvétele

A nyeremény átvételének részleteit Szervező és a Nyertes Facebook és Instagram üzenetben egyeztetik le egymással.

8. A Szervező felelőssége

Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem

9.1. Adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait a Szervező az adatkezelés időtartama alatt kezelje.


Szervező a Játékosok jelen 9.2 pontban meghatározott személyes adatait a jelen 9.3 pontban meghatározott célból a Játékosok önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

A Nyereményjátékban történő önkéntes részvétellel a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak a jelen 9.2 pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A nyertes játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

A Nyereményjátékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.

9.2. A kezelt személyes adatok köre, jogalapja

A kezelt adatok köre: Az Adatkezelő a jelen 9.3 pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Játékos a Nyereményjátékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek – mint például név, e-mail cím, levelezési cím, Játékos facebook, Instagram oldalán található képfelvétel. Minden résztvevő esetén kezelt személyes adatok: Facebook/Instagram profil kép profil név, Nyertesek esetén kezelt adatok továbbá: Nyertesek teljes neve, lakcíme Az adatkezelés jogalapja:
• az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont,
• a Nyereményjáték tisztaságának és Szervező jó hírnevének megőrzése érdekében, valamint Nyereményjáték céljainak elérése érdekében Szervező jogosult moderálni a tartalmat, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

9.3. Adatkezelés célja

Szervező, mint Adatkezelő jogosult a Játékosok személyes adatait a Nyereményjátékban történő részvétel céljából kezelni. Az adatkezelés célja a nyereményjáték szervezése és lebonyolítása, a résztvevők regisztrálása, az érintetettekkel való kapcsolattartás, adminisztráció, a nyertesek beazonosítása és értesítése, valamint a nyeremények átadása, a nyertesek esetében marketing célú adatkezelés.

9.4. Adatkezelő

A nyereményjátékkal kapcsolatban a Játékosok személyes adatait Szervező kezeli, adatkezelőnek Szervező minősül. A Játékosok személyes adatait – ide nem értve a jelen pontban foglalt kivételeket – kizárólag a szervező és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg. Adatkezelő jogosult a Játékosok személyes Adatait a jelen 9.3 pontban meghatározott célból kezelni. Az Adatkezelő a játékosok személyes adatait harmadik személynek nem adja át, sem ellenszolgáltatásért cserébe, sem ellenszolgáltatás nélkül. Nem minősül a játékos személyes adatai átadásának a nyertesek nevének, fényképének a Szervező, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetőleg az Alba Aréna internetes honlapján, Facebook, Instagram oldalán marketing célból történő közzététele.
A sorolásban történő részvétel érdekében a Játékosok kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Szervező a nyertes Játékos nevét, képmását az Alba Aréna Facebook- és Instagram oldalán, Szervező és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
weboldalán, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata sajtótermékein nyilvánosságra hozza.

9.5. Adatkezelés időtartama
Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama maximum 3 (három) hónap.

9.6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja a Játékosok személyes adatainak biztonságát.

9.7. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Játékosokat, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint:
• jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni,
• kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását,
• tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, és
• jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

10. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Szervező a negatív, másokat megbotránkoztató, politikai üzenetet közvetítő kommentet, fényképet (Instagram/ Facebook profil-kép, Játékos által feltöltött fénykép) elhelyező Játékosokat a nyereményjátékból jogosult kizárni.

11. Vegyes rendelkezések

Szervező a Nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan személyes levelezést nem folytat. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Nyereményjáték feltételei a játékosok számára kedvezőbbek legyenek.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook, illetőleg az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.


A Játékról további információk a www.proalbaregia.hu oldalon találhatók.

Székesfehérvár, 2024. 05. 10.

Székesfehérvári Városfejlesztési

Közhasznú Nonprofit Kft.

Guti Péter ügyvezető s.k.

Legutóbbi galériák

  • Fő utca
  • Szociális városrehabilitáció
  • Hiemer ház